โรงพยาบาลศรีสวรรค์กรุงเทพ
แพทย์และทันตแพทย์/Doctor And Dentist