บัตรสมาชิกโรงพยาบาลศรีสวรรค์

บัตรสมาชิกโรงพยาบาลศรีสวรรค์กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ มี 3 ระดับ ได้แก่ระดับ Benefit, Premium และ Prestige แต่ละ ประเภทบัตรมีสิทธิพิเศษที่ได้รับต่างกันตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีเงื่อนไขการได้รับสถานภาพบัตรดังนี้

บัตร Benefit

สถานภาพบัตร Benefit พิจารณาจากการสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้บริการใดๆที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ สะสมยอดใบเสร็จผู้ป่วยนอก 12,000-30,000 บาท และ/หรือ ผู้ป่วยใน 120,000-300,000 บาท จะได้รับสิทธิ์การ สมัครสมาชิกสถานภาพ Benefit ทันที โดยยอดสะสมและสถานภาพบัตรมีอายุ 12 เดือน ตามปีปฏิทิน

บัตร Premium

สถานภาพบัตร Premiun พิจารณาจากการสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้บริการใดๆที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ สะสมยอดใบเสร็จผู้ป่วยนอก 30,001-250,000 บาท และ/หรือ ผู้ป่วยใน 300,001-1,00,000 บาท จะได้รับสิทธิ์การ สมัครสมาชิก/อัพเกรดสถานภาพ Premiun ทันที โดยยอดสะสมและสถานภาพบัตรมีอายุ 12 เดือน ตามปีปฏิทิน

บัตร Prestige

สถานภาพบัตร Prestige พิจารณาจากการสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้บริการใดๆที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ สะสมยอดใบเสร็จผู้ป่วยนอก 250,001 บาทขึ้นไป และ/หรือ ผู้ป่วยใน 1,00,001 บาท จะได้รับสิทธิ์การสมัครสมาชิก /อัพเกรดสถานภาพ Prestige ทันที โดยยอดสะสมและสถานภาพบัตรมีอายุ 12 เดือน ตามปีปฏิทิน

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
18 มิถุนายน 2567