ค้นหาแพทย์

อายุรศาสตร์มะเร็ง

โรงพยาบาลศรีสวรรค์มีแผนกเฉพาะทางโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อ “คลินิกเติมสุข” ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งโดยเริ่มตั้งแต่
การคัดกรอง การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามผลการรักษาและการกลับมาเป็นซ้ำ รวมถึงการดูแลสภาวะด้านจิตใจ
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลรักษาที่เหมาะสมและเลือกวิธีที่ดี ที่สุดให้กับผู้ป่วยโดยจะตระหนักถึงความสำคัญทั้งทางร่างกาย
และจิตใจของผู้ป่วยเป็น อันดับหนึ่ง และยังสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะในการดูแลรักษา

การบริการ

1.การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

• การให้คำปรึกษาเพื่อเฝ้าระวัง(Prevention)

• ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง(Screening)

• การวินิจฉัยโรค(Diagnosis)

• ให้คำปรึกษาการฉายรังสี(Radiotherapy)

• การดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care )

2.การดูแลรักษาโดยให้เคมีบำบัด(Chemo therapy)

• การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง(Trageted therapy)

• การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดImmunotherapy

• ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยต่อเรื่องการดูแล

• การปรับยาและหัตถการบรรเทาปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การบริการอื่น

• การดูแลแผลเปิดของลำไส้ใต้บริเวณหน้าท้อง

• การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ

• การให้ความช่วยเหลือด้านสภาวะจิตใจ

• การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

แพทย์หญิงวีริศา วิมลเฉลา
DR.VEERISA VIMOLCHALAO

อายุรศาสตร์มะเร็ง อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์
DR.SIWAT SAKDEJAYONT

อายุรศาสตร์มะเร็ง อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567