ค้นหาแพทย์

กายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจประเมิน ดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรทีมสหวิชาชีพ แพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-20.00 น.
ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

นายแพทย์สฤษดิ์พงศ์ แซ่หลี

กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567