ค้นหาแพทย์

กุมารเวช

พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพเด็ก ด้วยทีมกุมารแพทย์และแพทย์เฉพาะทางเด็กทุกสาขา ให้บริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความอบอุ่นใจในมาตรฐานการควบคุมโรค
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

1. นิยามของศูนย์
เราตกแต่งห้องด้วยสีสันสดใสเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย แยกการดูแล 2 ฝั่งเด็กสบายดีไม่ปนกับฝั่งเด็กป่วยไม่สบาย พร้อมการดูแลเอาใจใส่จากกุมารแพทย์ และพยาบาลที่อบรมด้านจิตวิทยาสำหรับเด็ก ทำให้การมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับเด็กๆ อีกต่อไป แผนกเด็ก โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพ ราชพฤกษ์ เปิดให้บริการดูแลและบำบัดโรครักษาต่างๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอด จนถึงอายุ 15 ปี โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ โดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสำคัญ รวมถึงการเอาใจใส่และดูแลจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา

2. Strength ของแผนก (อย่างน้อย 3 ข้อ)
1.กุมารแพทย์เฉพาะทาง ประจำหอกุมารเวชกรรม 2.พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเด็ก

3. บริการตรวจวินิจฉัย เครื่องมือแพทย์ ที่เชื่อมโยงกับคนไข้
ปัจจุบันแผนกเด็ก เปิดให้บริการดูแลรักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 15 ปี โดย กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 24 ชม.
ทางโรงพยาบาลมีกุมารแพทย์ประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน โดยเป็นกุมารแพทย์ที่จบวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินและความเจ็บป่วยของเด็กในยามวิกาลได้

4. การรักษา โรคที่รักษาได้
โรคเลือดในเด็ก
โรคหัวใจ
โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
ปัญหาการนอน (เช่น เด็กนอนกรน / มีปัญหาหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ขณะนอนหลับ)
โรคภูมิแพ้และหอบหืดในเด็ก (รวมการทำ skin prick test ตรวจเลือด หาสารแพ้)
โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
โรคความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อในเด็ก (เช่น เด็กตัวเตี้ย ลูกเป็นหนุ่ม/สาวเร็วกว่าวัย ฯลฯ)
อาการหรือปัญหาทางพฤติกรรม โดยประสานงานร่วมกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาวะตัวเหลือง

5. หัตถการที่ทำได้
-
6. เครื่องมือที่โดนเด่น
-
7. แพ็กเกจที่มีในปัจจุบัน
-

แพทย์หญิงหรรษมน โพธิ์ผ่าน
DR.HANSAMON POPARN

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงศิวัชญา ตะพานวงศ์
DR.SIWADCHAYA TAPANWONG

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงสุดารัตน์ ศุภนิตยานนท์
DR.SUDARAT SUPANITAYANON

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์ พัฒนาการและพฤติกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงวนิดา วัฒนาวรรณะ
-

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงชฎากร รัตนบุรี
DR.CHADAKORN RATTANABUREE

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงณัฐนรี ตันติกุลวัฒนกิจ
DR.NATNAREE TANTIKUNWATTANAKIT

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงสุภาวีร์ วสุอนันต์กุล

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์รุ่งโรจน์ เบญจรัตนภาคี
DR.RUNGROT BENCHARATTANAPHAKHI

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์ด้านผิวหนัง และ ศัลยกรรมผิวหนัง (ตจศัลยศาสตร์)

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงณัฐชญาวรีย์ ลิมปิวิลาศ
DR.NUTCHAYAVAREE LIMPIVILAS

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงภัทราพร เปรมประพันธ์

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงพิมพ์ชนก กุลศิริชวโรจน์
-

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงธนิตนันท์ ภาปราชญ์
DR.TANITNUN PAPRAD

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงวิภา วรัญญูวงศ์

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงทิราภรณ์ กาญจนพันธุ์
DR.THIRAPORN KANJANAPHAN

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงนภาพร จันทศรีสวัสดิ์
DR.NAPAPORN CHANTASRISAWAD

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงณัฐนรี ภู่พัฒนากุล
DR.NUTNARI POOPATTANAGUL

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์โรคไต

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงสุธา เอี่ยมกุลบุตร

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงประภาศิริ สิงห์วิจารณ์
Dr.Prapasiri Singvijiarn

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์เอกชัย แดงรุ่งโรจน์

กุมารเวช กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงสุภาวดี ทองเสน

กุมารเวช สาขากุมารเวชศาสตร์, อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงชุติมา เซ้งอาศัย
DR.CHUTIMA SENGASAI

กุมารเวช สาขากุมารเวชศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

พญ.ศวิตา ประณุทนรพาล
-

กุมารเวช กุมารแพทย์

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567