ค้นหาแพทย์

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ให้บริการผู้ป่วยด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลวิชาชีพพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทั้งภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์
สายด่วน โทร. 1254 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์สุรเดช เชื้อพานิช
DR.SURADEJ CHUEPHANICH

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงปิยะกานต์ ศรีสมบูรณ์

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงเชาวดี กิตติคงวัตร

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ปกรณ์ รุ่งแสงทอง

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงภัทรมน วฤทธิกุล

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์กฤษฎา ชุมวณิชย์

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ศุภพงศ์ สุขีชล

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงชนกพร ภุชงค์มาศ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์วศิน ปานสิริธนาโชติ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงเฟื่องสิริ ต่อดำรงค์

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงรัตติยา เหลืองอำพนศักดิ์

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์วัชระ เพ็ชรรัชตานนท์
-

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงศุภาฐ์ภรฐ์ เวสสะสุนทร

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์นนทกรณ์ พรไพศาลสกุล

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ธราธร หร่ายเจริญ
-

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงจันทกานต์ จันทร์ฉาย

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ดิฏฐาพร ธรรมมะ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงโสมพรรณ เรือนทิพย์

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ปัณณวัชญ์ วงษ์ธนะสิทธิ์

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ศิรสิทธิ์ สถิรเจริญกุล

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงปทุมรัตน์ พลายเวช

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวชศาสตรฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ฐิติ วงษ์ตั้งมั่น

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ธนพัฒน์ เอื้อเชิดกุล

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงธนภรณ์ สถาพรธนาสิน

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์นิคม พันธ์พฤกษา
-

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงพัสส์รัชปภา ชัยสุข

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567