ค้นหาแพทย์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ มีทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิกดิกส์ประสบการณ์สูง ชำนาญด้านการรักษาโรคยากและซับซ้อน เพื่อการทำหัตถการและการผ่าตัด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการบริการวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูคนไข้โรคกระดูกและข้อ ครอบคลุมทุกสาขา รวมทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ด้วยแนวทางการรักษาแบบองค์รวมที่เหมาะสำหรับคนไข้แต่ละบุคคล รวมไปถึงแนวทางการฟื้นฟู เพื่อช่วยให้คนไข้สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน 07.00-24.00 น.
ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

นายแพทย์ธรรมสิทธิ์ วาณิชย์โรจนรัตน์
DR.THAMMASIT WANITROJANARAT

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ สาขาศัลยศาสตร์ข้อเข่าและสะโพกเทียม

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ
-

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์ Arthoplasthy

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ภีรฉัตร โตศิริพัฒนา

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ลพบุรี นาทะสิริ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมาย

รายละเอียด

ผศ.นพ. ธนพล ชอบเป็นไทย

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์ เนื้องอกกระดูก

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ชวรินทร์ อมเรศ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์ การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ดนัยเทพ ลิ่มสกุล

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ธนาชัย ทองตันวรภัทร

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์วรวิทย์ ซื่อสัตย์เวช

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ศุภชีพ วิริยะก่อกิจกุล

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สาขาออร์โธปิดิกส์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ชนธวัช เจียรศรีเสถียร
-

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สาขาออร์โธปิดิกส์ เนื้องอกกระดูก

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์อิชฐญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สาขาออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์อัครเดช พิทักษ์วีระกุล
-

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สาขาออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์สิทธิพงศ์ สุวรรณาพิสิทธิ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สาขาออร์โธปิดิกส์, อนุสาขามือ

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์สุธี เหล่าโกเมนย์
-

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์กิจพัฒน์ ติรชาญวุฒิ์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์พุฒิ ตันติโกศล
-

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ณัฐพงศ์ ศศิโพธิวัลย์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์เท้าละข้อเท้า

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงศศิธร รุ่งธนาภิรมย์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567